Henkilölahjoittajat A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U VW Y

A
Aaltonen Keijo
Aaltonen Mailis
Aaltonen Matti
Ahde Matti
Aho Timo
Ahokas Kauko ja Maria
Ahola Juha
Ahonen Ahti
Ahonen Juhani
Ahtiainen Pekka
Ahtiainen Ritva
Aikkila Mikko
Ailisto Heikki
Ainonen Hanna-Leena
Alahuhta Seppo
Alajoki Tapio
Alajoutsijärvi Kimmo
Alajoutsijärvi Marjatta ja Jouni
Alakuijala Eeva-Liisa
Alakuijala Risto
Alamäki Teuvo
Alanko Hannu
Alasaari Markku
Ala-Siuru Vesa-Pekka
Alha Katariina
Annunen Janne
Antila Leena
Anttila Eeva-Leena
Anttila Harry
Anttinen Risto
Antti-Roiko Annika
Anttonen Olli
Arposalo Eija
Arstila Timo
Aspi Jouni
Asunmaa Martti
Auer Antti
Auer Juho
Aula Reino

B
Bagaeva Alexandra
Bergström-Kärkkäinen Sari
Braidwood Eva

 

C

Cajanus Yrjö
Carrión Peña Lili
Clarot Kaisu
Conlin Andrew

D
Daavittila Kaarina
Dammert Anja
Deardo Anthony John Jr.

E
Eilola Ritva ja Martti
Ekholm Hannu
Elsilä Martti
Eriksson Riitta
Erkkilä Pekka
Erkkilä-Häkkinen Sirpa
Eskola Kaija

F
Fan Wang
Forsell Osmo
Fredrikson Maija
Fredrikson Marja

G
Girginkaya Jaana ja Murat
Glumoff Annikki
Glumoff Virpi ja Tuomo
Grasz Sabine
Grekula Erja
Grekula Sirpa

H
Haaksiala Jukka
Haanpää Tiina
Haapakangas Kari
Haapala Antti
Haapalahti Jouko
Haapalainen Antti
Haapanen Lauri ja Monica
Haarala Marjaana
Haataja Mauri
Hagström Jarkko
Haikola Erkki
Hakalahti Anna
Hakkola Jukka
Halkoaho Mari
Hallman Mikko
Halme Sirkka-Liisa
Halme Toini
Halonen Eero
Halonen Hilkka
Halonen Raija
Halonen Raija
Halonen Sari
Halonen Timo
Halonen Veikko
Halonen Yrjö
Hanni Matti
Hannula Anja
Hannus Marja-Leena
Harju Jukka
Harju Martti
Harju Pauli
Harju Terttu
Harjunharja Juhani
Hartikainen Anna-Liisa
Harttunen Esa ja Anne
Hassila Heikki
Hautakangas Sauli
Hautanen Riitta
Heikinheimo Pertti
Heikkala Margit
Heikkilä Janne
Heikkilä Pekka
Heikkilä Seppo V
Heikkilä Sirpa ja Seppo
Heikkilä Suvi
Heikkinen Erkki
Heikkinen Jorma
Heikkinen Matti
Heikkinen Matti
Heikkinen Pekka
Heikkinen Reijo
Heiska Riitta
Helaakoski Leila
Heljasvaara Ritva
Hellsten Seppo
Hellström Kalle
Hentilä Helka-Liisa
Hepo-aho Ari
Hernetkoski Lea
Herrala Annakaisa
Herva Elja
Herva Juhani
Herva Riitta
Hietala Antti ja Eeva-Liisa
Hietala Elvi
Hietapelto Eero
Hietasarka Jari
Hiltunen Elvi
Hiltunen Hanna-Liisa
Hiltunen Kalervo
Hiltunen Matti
Hiltunen Pirkko
Hirvonen Jorma
Hjerppe Turo
Hohtola Esa
Holappa Lauri
Holma Tuulikki
Holmström Lasse
Honkanen Esa
Honkanen Esko
Hoppania Riitta
Horneman Veli-Matti
Huhtala Pirjo
Huikari Juha
Huikari Jussi
Huikuri Heikki
Huikuri Sauli
Hukkanen Heikki
Hukkanen Janne
Hukkanen Jari
Hulkko Iris ja Veikko
Hulkko Jaakko
Hulkko Juha
Huomo Heikki
Huotari Martti
Huovinen Alli
Huovinen Juha
Huovinen Marialeena
Hurmelinna-Laukkanen Pia
Hurskainen Merja
Huttu Rauni
Huttunen Satu ja Jouko
Huuskonen Pertti
Hyttinen Ville
Hyvärinen Kari
Hyvönen Leena
Hyyryläinen Mauno ja Leena
Häikiö Paavo
Häkkilä Matti
Häkkinen Matti
Häkkinen Terttu
Hämeenaho Veikko
Hänninen Kai
Hänninen Paavo
Hänninen Tuomo
Hätälä Pentti

I
Ihme Raimo
Iinatti Vuokko
Ikäheimo Markku
Ilmasti Pentti
Impiö Ville
Inget Merja
Inkilä Veikko
Irjala Marja
Iskanius Päivi
Isohanni Irene
Isohanni Mikko
Isohookana Matti
Isojärvi Henri
Isosalo Antti

J
Jaakola Tarmo
Jakkula Olavi
Jalas Panu
Jarde Kaisu
Jarde Oliver
Jarva Henry
Jauhiainen Tuure-Pekka
Joensuu Lauri
Joensuu Päivi
Joensuu Sisko ja Matti
Johansson Heikki
Joki Vuokko
Jokiharju Teija
Jounio Tiina
Juga Jari
Juho Anita
Juntti Markku
Junttila Juha
Juntunen Helena
Juntunen Jouni
Juntunen Kalle
Juntunen Kari
Juntunen Mari
Jurvakainen Terttu
Jussi-Pekka Sakari
Juujärvi Kyösti
Juusti Jyri
Juutistenaho Riitta
Juvani Maritta
Jämsä-Uusitalo Vaili
Jäntti Juha
Järvelä Sanna
Järvelä-Hynynen Raija
Järvensivu Pekka
Jääskeläinen Eeva
Jääskeläinen Veli-Matti

K
Kaarlenkaski Jonny
Kaarre Mauri
Kaija Helena
Kaikkonen Markku
Kallinen Kristina
Kalliomäki Kalevi
Kalliopuska Raimo
Kallunki Juha-Pekka
Kaltakari Jaakko
Kamaja Kaija
Kamula Juhani
Kamula Riitta-Liisa
Kangas Jorma
Kangastalo Juha
Kangastalo Sampo
Kankaanpää Ari
Kannala Juho
Kanninen Laura
Kantola Anu
Kantola Leena
Kareinen Arvo
Karhela Hannu
Karhu Ismo
Karhu Kaisa
Karimo Katja
Karjalainen Juha
Karjalainen Pasi
Karjalainen Pentti
Karjalainen Riitta
Karjarinta Riitta
Karpakka Jarmo
Karppinen Jari
Karppinen Jaro
Karppinen Martti
Karppinen Sanna-Maria
Karppinen Veijo
Karttunen Kaija
Karvonen Erkki
Kaskela Kari
Katajamäki Esa
Kaukonen Maarit
Kaukonen Seppo ja Anneli
Kauma Heikki
Kaunisto Seppo
Kauppi Heikki
Kauppi Piia-Noora
Kauppila Antti
Keinänen Kari
Keiski Riitta
Keisu Leena ja Mikko
Kejonen Pirjo
Kekki Karoliina
Kekkonen Kyösti
Kemppainen Anna
Kemppainen Lasse
Kemppainen Pauli
Kemppainen Saija
Kenakkala Timo
Keranto Tapio
Keränen Eila
Keskitalo Marja
Keso-Laitinen Arja
Kess Pekka
Kesti Johanna
Kesäniemi Antero
Ketola Jukka
Ketola Martta
Kettunen Kerttu
Kielinen Marko
Kiema Tiila-Riikka
Kiljander Rauno
Kilpinen Jarno
Kilponen Erkki
Kinnunen Matti
Kinnunen Ulla-Maija
Kirstinä Antti
Kirvesoja Outi
Kivelä Ari
Kiviharju Martti
Kivinen Anne
Kivineva Eija ja Esa
Kivioja Jukka-Pekka
Klemola Anne ja Sami
Kløve Bjørn
Koistinen Marita
Koivisto Keijo
Koivula Hannu
Koivula Timo
Koivumäki Timo
Koivunen Sinikka
Koivunen Visa
Kokko Eelis
Kokko Kaarina
Kokko Marko
Kokkonen Pertti
Kolehmainen Kari
Kolehmainen Sisko
Komulainen Eero
Komulainen Hanna
Kopakka Noora
Kopola Harri
Korhonen Antti
Korhonen Jukka
Korhonen Marita
Korhonen Markus
Korhonen Olavi
Korhonen Pertti
Korhonen Pyry
Korhonen Vesa
Korkeamäki Riitta-Liisa ja Riku
Korkiakoski Anne
Korpelainen Antti
Kortenniemi Veli-Markku
Korva Päivi
Koskela Aila
Koskela Anne
Koskela Armi
Koskela Erkki
Koskela Pekka
Koskela Timo
Koskenniska Aune
Koskenrouta Aaro
Koski Matti
Koskinen Pentti
Kostamovaara Juha
Kovanen Tupuna
Krekelä Seppo
Kubin Eero
Kuha Sauli
Kuismin Raimo
Kukkonen Aino
Kukkonen Juha
Kukkonen Juhani
Kulju Hannu
Kullas Veli-Matti
Kulmala Seija
Kumpulainen Leena ja Leo
Kunnari Erkki
Kuoppala Jukka ja Ritva
Kurikka Ari
Kurkela Kauko
Kurola Osmo
Kurtén Christian
Kurttila Tuomas
Kyllönen Eero
Kyngäs Helvi
Kynsijärvi Teuvo
Kyrki Irma
Kyröläinen Antero
Kyröläinen Petri
Kytömäki Päivi ja Pekka
Känsäkoski Markku
Kärkkäinen Elise
Kärkkäinen Erkki
Kärkkäinen Pertti
Kärnä Anna-Liisa
Käyrä Anssi
Kääriäinen Marja
Kääriäinen Silja
Körkkö Raimo

L
Laasanen Juha
Laatio Pekka ja Marja
Lackman Matti
Lahdenperä Matti
Lahti Jukka
Lahti Reijo
Lahtinen Olli
Laikari Pirkko Liisa
Laine Kari
Laine Seppo
Laine Tuula
Laitinen Risto
Lajunen Lauri
Lajunen Marja
Lammasniemi Jorma
Lampinen Pentti
Lantto Ilkka ja Pipu
Lantto Lauri
Lantto Perttu
Lantto Vilho
Lappalainen Hannu
Lappi Timo
Lappi-Blanco Elisa
Larkomaa Pekka
Larmas Markku ja Marita
Lassi Ulla
Latola Marja
Latola Olli
Latomaa Hannu
Laulajainen Veikko
Laurikkala Jukka
Laurinen Antero
Laurinolli Teuvo
Lauttamus Timo
Lehenkari Petri
Lehtimäki Antti
Lehtimäki Tuula
Lehtinen Ulla
Lehtonen Reijo
Lehtosaari Jaana
Lehtovuori Timo
Leinonen Anne
Leinonen Jorma
Leinonen Pekka
Leinonen Sisko-Liisa
Leisti Jaakko
Leiviskä Marjatta
Lenkkeri Jaakko
Leppilahti Juhana
Leppämäki Wille
Leppänen Juhani
Leppänen Kati
Leskelä Marika ja Markku
Leskinen Hannu
Leviäkangas Seija
Levo Timo
Liimatainen Jaana O.
Lilja Mauno
Liljamo Hannu
Lindborg Timo
Linden Kaj
Lindén Suvi
Lindvall Lea
Lindvall Mika
Linna Anna-Kaarina
Lipsonen Terho
Liukkunen Jukka
Liukkunen Kari
Lotvonen Liisa
Louekari Hannele
Loukusa Heli
Loukusa Veikko
Lukkari Jyrki
Lukkarila Vuokko
Lukkariniemi Ilkka
Lukkaroinen Anna
Lukkaroinen Pekka
Lundberg Asko
Lusua Maija-Liisa
Luukkonen Jouko
Lyytinen Annemari
Lämsä Anna-Maija
Lämsä Tuija
Lämsä Tuomo

M
Maamäki Jukka
Mainela Tuija
Majamaa Kari
Majava Jarno
Malinen Pentti
Mankinen Marjatta
Mannerkoski Markku
Manninen Kalle
Mantila Harri
Mantila Markku
Matilainen Juha
Matinheikki Leena
Mattila Jussi
Maukola Raija
Melaluoto Anita
Melin Liisa
Meriläinen Iikka
Meriläinen Pekka
Meriläinen Pekka ja Priitta
Mesikalla Pasi
Meskus Ville
Metsäkoivu Riitta
Mettovaara Kari
Miettinen Jukka
Miihkinen Mauri
Mikkola Irene ja Matti
Mikkola Kaisu
Mikkola Outi
Moilanen Antti
Moilanen Irja
Moilanen Irma
Moilanen Paavo
Moilanen Soili
Montin Jorma
Muilu Toivo
Mure Petri
Mursula Kalevi
Myllyharju Johanna
Myllylä Esa
Myllylä Irene
Myllylä Raili
Myllylä Timo
Myllylä Vilho
Myllyniemi Harri
Mäkelä Urho
Mäki Jussi
Mäki Liisa
Mäkinen Tapio
Mäkinen Tuula
Mäkivuoti Markku
Mäläskä Anja
Männistö Tuija
Mänttäri Satu
Mäntykenttä Anja
Mäntykenttä Hannu
Mäntyvaara Timo
Mörttinen Leena
Möttönen Pirjo ja Jouko

N
Naukkarinen Arvo ja Marja-Leena
Neff Thomas B.
Niemelä Onni
Niemelä Pauli
Niemelä Ville
Niemelä-Pentti Saija
Niinikoski Jorma ja Eila
Niinimäki Timo
Niiranen Leena
Nikkilä Sakari
Nikula Juha
Niskanen Eero
Nissi Ritva-Kaarina
Nissilä Jaakko
Nissinaho Toivo
Noponen Ilkka
Nunez Milton
Nuolioja Vesa
Nuottila Jouko
Nurkkala Kirsti
Nurminen Sinikka
Nuutinen Lauri
Nätti Satu

O
Oikarinen Aarne
Oikarinen Eeva-Liisa
Oikarinen Kyösti
Oikarinen Matti
Oikarinen Tapio
Oivo Markku
Oivo Markku
Ojala Mikko
Ojalehto Hannu
Ojanperä Tero
Ojansivu Ilkka
Okkonen Jaakko
Oksanen Aatos
Oksanen Matti
Oksman Juhani
Olsbo-Rusanen Marja Leena
Omori Susanna
Orava Jukka
Orava Sakari
Ormala Erkki
Oukka Aino-Liisa
Oukka Heikki
Ovaskainen Petri

P
Paajanen Hannu
Paakkari Outi
Paakki Aino
Paakkolanvaara Pertti
Paarma Ilmi
Paasi Anssi
Paaso Jouko
Paavola Riku
Pajari Antero
Pajari Sauli ja Arja
Palmen Tuula
Palo Teea
Palomäki Erkki
Palua Hannu
Palukka Jarmo
Paturi Jorma
Pekkala Ahti
Pekkala Kari
Pekkarinen Anneli
Pekkarinen Asko
Pekkarinen Saara
Pelkonen Arto
Pelkonen Olavi
Peltola Mirja ja Johannes
Pennanen Anna
Pennanen Harri
Pennanen Juha
Pennanen Matti
Penttilä Mika
Perkiömäki Juha
Pernu Elina
Perola Aleksi
Perttunen Allan
Perttunen Jyrki
Perämäki Arto
Pietikäinen Matti
Pietilä Aimo
Pietilä Hannu
Pietilä Paavo
Pietilä Risto
Pihlajamaa Heli
Pihlajaniemi Taina
Piippo Antti
Piipponen Eero
Piirainen Esa
Piisilä Niilo
Pikkarainen Eetu
Pikkarainen Matti
Pikkarainen Sami
Pikkarainen Tapani
Pikkuaho Ari
Pirilä Anita
Pirilä Päivi
Pirinen Jukka ja Liisa
Pirttikoski Kalevi
Pirttiniemi Pertti
Pistokoski Tiina
Pitkänen Juho
Pitkänen-Koli Taina
Pohjamo Samuli
Pohjola Juha
Pohjola-Effe Marja
Pohjolainen Janne
Pohjonen Juha
Polvi Maria
Pongracz Eva
Porter David
Postareff-Jurvelin Aila
Posti Jonne
Postila Heini
Potinkara Rami
Pudas Tuula ja Ismo
Puhakka Vesa
Pulkkinen Esko
Pursiainen Jouni
Puru Tuomas
Pussinen Leena
Putaala Jussi
Puusaari Alpo
Puutio Veli-Matti
Pyy Lauri
Pyy Paula
Päivärinta Tuula
Päivärinta Veli
Pääkkö Eija
Pääkkö Paavo
Pöllä Jouni
Pönkkö Maija-Leena
Pörhö Matti ja Tuula

R
Raappana Antero
Raappana Leila
Raatikainen Timo
Rahiala Markku
Rahko Kaisu
Rahko Pertti
Raita Tero
Rajanen Mikko
Rajanen Mikko
Rajaniemi Seppo
Rankinen Jarmo
Rankka Niilo
Rantakokko Mika
Rantala Sinikka
Rantsi Eila
Rasi Elli
Rasinkangas Jarno
Rasmus Tero
Raudaskoski Anna-Maria
Raudasoja Eva Maria
Rautamäki Juho
Rautiainen Erkki
Rautioaho Risto
Remes Janne
Remes Jari
Rintamäki Jarmo
Rinta-Paavola Jaakko
Riski Taisto
Risteli Juha
Risteli Leila
Ristola Annu
Rohunen Marja-Liisa
Ronkainen Raimo
Rosberg Maria-Liisa
Rossi Liisa
Rossi Matti
Rossi Paula
Rounioja Tuomo
Rousu Esa
Ruokolainen Hannu
Ruopsa Jukka
Ruotsalainen Eeva-Maija
Ruotsalainen Ritva
Rusanen Jarmo
Ruskoaho Heikki
Ruuska Pekka
Ryhänen Lasse
Rytkölä Heikki
Räihä Kaija
Räinä Matti
Räinä, Timo
Räisänen Pirkko
Rönkkömäki Hannu
Rönkkömäki Mauno
Rönty-Pikkarainen, Liisa

S
Saalasti Risto ja Anni
Saarela Ahti
Saarela Elina
Saarela Helinä
Saarela Johanna,Juha,Ilkka,Mikko ja Elsa
Saarela Seppo
Saari Paavo
Saari Salli
Saarinen Pirkko
Saarinen Susanna
Saariniemi Pekka
Saastamoinen Veli
Sahlström Petri
Sahlström Tapani
Sakko Sami
Sallanko Jarmo
Sallila-Tähtinen Helena
Sallinen Riitta
Salmela Liisa
Salmenkaita Seppo
Salmi Pekka
Salo Sinikka
Saloranta Seppo ja Raija
Salovaara Anne
Sandberg Hilkka
Santaholma Juhani
Santala Ilpo
Saraniemi Saila
Sarenius Matti
Sarkkinen Lauri
Sarmola Helena
Saukko Miikka
Saukkonen Auli
Savilampi Juha
Savolainen Eeva-Riitta
Savolainen Markku
Savolainen Terttu
Seppälä Milja
Seppänen Jarmo
Seppänen Maija-Liisa
Seppänen Tapio
Seppänen Teija
Seppänen Tiina
Serpi Raisa
Siika-aho Jouni
Siivola Risto
Silvén Olli
Similä Jouni
Simonen Jaakko
Simonen Pekka
Sinisalo Jaakko
Sipilä Heikki
Sipilä Jarmo
Sipilä Timo ja Arja
Sipola Tiina
Sirén Erik
Sirviö Asko
Siurua Maria
Siurua Raimo
Siuruainen Eino
Siuruainen Matti
Siuruainen Mirja
Sivonen Tuula
Skantsi Tinni
Snellman Aarno
Sohlo Jorma ja Heli
Sohlo Sauli
Soini Pekka ja Satu
Soininen Raija
Somero Kalevi
Sopo Junko
Sormunen Henna
Sorvari Jaana
Spets Kimmo
Strand Kari
Strömmer Aarno
Suhonen Esko
Suhonen Väinö
Suikkanen Tuomo
Suomela Martti
Suomi Kari
Suonperä Timo
Sutela Suvi
Sutinen Kimmo
Sutinen Raimo
Suvanto Erkki
Svento Maria-Liisa
Svento Rauli
Syrjälä Leena
Syrjänen Veikko
SyrjänenAnna-Liisa
Säily Timo
Särkelä Petri
Söderlund Hans
Söderlund Harry ja Sirkku
Södervall Teemu

T
Taavettila Kaija-Leena
Tahkola Arto
Tahkola Mika
Taipaleenmäki Airi ja Juhani
Taipaleenmäki Jani
Takkinen Maija
Tanskanen Pekka
Tapanainen Päivi
Tapio Eila
Tapper Markku
Tarvainen Matti
Tarvainen Sakari
Tarvainen Samuli
Tauriainen Reijo
Teirilä Osmo
Telkki Ville-Veikko
Terentjeff Jorma
Terho Olli
Tervo Aimo
Tervo Esko
Tervola Raimo
Tervonen Annikki
Tervonen Jouni
Terästi Pasi
Tiitto Arvo
Tikkakoski Antti
Tikkala Janika
Tikkanen Pertti
Timlin Saija
Timonen Eero
Toiviainen Esko
Toivio Raili
Toivola Kari
Toljamo Onni
Tolonen-Junttila Vuokko
Tornberg Risto
Tu Hongmin
Tuikka Veli-Pekka
Tuohimetsä Sakari
Tuomaala Ilona
Tuomala Liisa
Tuomala Martti
Tuomela Urpo
Tuomela-Törmänen Terttu
Tuomi Pertti
Tuomikoski Heikki
Tuoriniemi Marjo-Sisko
Tuppurainen Risto
Tuppurainen Tytti
Turpeinen Miia
Tuukkanen Leena
Tuusa Soile ja Jussi
Tuusa Tarmo
Tähtinen Jaana
Tähtinen Matti
Tölli Tapani
Tönning Tuovi

U
Uitto Lahja
Uitto Paavo
Ukkola Leena ja Kalervo
Ukkola Veikko
Ulander Ilkka
Ulkuniemi Pauliina
Ursin Martti ja Leena
Utunen Jussi
Uusimäki Voitto

V W
Vaattovaara Outi
Wahlroos Marita
Vainio Seppo
Valanne Susanna
Valjus Leena ja Seppo
Valjus Pekka
Vallström Eero
Valtanen Juha
Valtonen Raija
Wang Fan
Vanhanen Anri ja Petteri
Varanka Matti
Varmola Martti
Varonen Rauno
Vasala Paavo
Vasari Pekka
Weckström Matti
Veikkolainen Erkki ja Maarit
Wennstöm Miia
Vepsäläinen Marja-Leena
Vepsäläinen Pauli
Vesenterä Kari
Veteläinen Maija-Liisa
Veteläinen Markku
Vidgren Einari
Vihko Reijo
Viitala Jorma
Viitala Pirkko
Viitala Sirkka
Viitanen Mikko
Willberg Juha
Vilmi Veikko
Vilppola Tuomo
Vimpari Markku
Virtanen Ilpo
Virtanen Irma
Virtanen Risto
Virtanen Timo
Virtanen Vesa
Voipio Hanna-Marja
Vuento Riitta
Vuolteenaho Antti
Vuori Kirsti
Vuoria Hannu
Vuoria Matti
Vuoti Jussi
Vähäaho-Kuusisto Sirpa
Väisänen Antti
Wäre Veli-Erkki
Väyrynen Eero ja Tuula
Väyrynen Juhani
Väyrynen Seppo
Väänänen Tapio
Väänänen Veijo
Väätäinen Eero

Y
Ylianttila Mika ja Mari
Ylikangas Sirpa
Ylikitti Sirpa
Ylilehto-Manninen Virpi
Ylisirniö Aino
Ylisuutari Tarja
Yliuntinen Timo
Yrjämä Matti
Yrjämä Raija
Yrjänäinen Eero

Viimeksi päivitetty: 28.11.2014